Realizace a projekce staveb s. r. o.

Čistírny odpadních vod

Biologické čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) typu AS jsou určené na čištění odpadních vod ze zdrojů znečištění. Jedná se o malé, střední i velké mechanicko-biologické čistírny, které biologicky odstraňují organické znečištění z odpadních vod a forem dusíku a vytvářejí podmínky pro biologické odstraňování fosforu.

  • Domovní čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp K a AS-MONOcomp pro rodinné domy a penziony, 3-50 EO
  • Čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp N, pro města a obce, 30-300 EO
  • Velké čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp D pro obce a města, 400-5000 EO, AS-HSBR pro např. z bytových souborů, restaurací, hotelů, penzionů a dalších, 60-300 EO

Popis čistírny odpadních vod

Čistírna odpadních je určena k čištění komunálních splaškových vod. ČOV typu SBR s procesem čištění, resp. chodem dmychadla řízeným elektrickou mikroprocesorovou řídící jednotkou, variantně se zařízením srážení fosforu a/nebo s UV lampou na odtoku pro hygienizaci vyčištěné vody. Jedná se o certifikovaný výrobek s jednoduchou instalací, snadnou obsluhou a se skutečným řešením kalové problematiky – ČOV s likvidací přebytečného kalu pomocí integrovaného odvodňovacího zařízení, které zajišťuje odtah přebytečného kalu do odděleného kalového prostoru a jeho stabilizaci pro možnost následné kompostace (4-16 EO) nebo odvozu z externí kalové nádrže (20-50 EO).

Tato ČOV v několika variantách pro 4-50 EO splňuje požadavky na třídu DČOV III. dle NV 401/2015 Sb., kategorii PZV a limity mikrobiologického znečištění dle NV 57/2016 Sb.

Čistící proces se skládá z celé řady technologických postupů

Odpadní voda natéká přes nátokový koš do nátokové části SBR reaktoru ČOV, kde dojde k uklidnění nátoku a částečné separaci mechanických nečistot. Odpadní voda v SBR reaktoru podléhá procesu čištění, kdy je využíváno řízeného čistícího cyklu probíhajícího v průběhu dne a střídají se zde fáze aerace, sedimentace, proplachu, odtoku a odkalení. Během aerační fáze dochází k plnění nádrže a současně k aerobním čistícím procesům. Plovoucí mikroorganismy shluklé do vloček odstraňují aerobní degradací organické znečištění a konverzují ho do biomasy. Sedimentace vloček je zabezpečena tak, že se vytvoří rozhraní mezi aktivovaným kalem a vyčištěnou vodou. Proplach brání nežádoucímu odtahu nerozpuštěných látek do odtoku. Vyčištěná voda je pak odtažena do odtokového žlabu. Přebytečný kal vznikající v ČOV je nakonec odčerpán do odvodňovacího zařízení pro stabilizaci a následnou likvidaci kalu.

Prospekty ke stažení

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod